วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์สื่อการเรียนการสอน

ระดับของศูนย์สื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างไป มีการเรียกชื่อแตกต่างกันไป ดังนี้

ศูนย์โสตทัศนศึกษา (Audio-Visual Education Center)

ศูนย์โสตทัศน์ (Audio-Visual Center)

ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์ (Audio-Visual Equipment Center)

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology Center)

ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology Center)


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology and Innovation Center)

ศูนย์สื่อ (Media Center)

ศูนย์สื่อการสอน (Instructional Media Center)

ศูนย์สื่อการศึกษา (Educational Media Center)

ศูนย์บริภัณฑ์สื่อ (Media Resource Center)

ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา (Educational Resource Center)

ศูนย์สื่อการเรียนการสอน (Learning Resource Center)

ศูนย์วิทยบริการ (Academic Resources Center)

ศูนย์บริการสื่อการสอน (Media Service Center)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น