วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

จะเลือกใช้สื่ออย่างไร

การเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะสื่อจะช่วยให้บทเรียนเพิ่ม ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สื่อบางชนิดมีประโยชน์ทางด้านการใช้ (เช่น ภาพเคลื่อนไหว ความเหมือนจริง) บางชนิดมีข้อจำกัดทางด้านการศึกษา (เช่น ขนาดห้องเรียนขนาดของชั้นเรียน) รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของสื่อเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เลือกใช้ ได้สอดคล้อง กับความต้องการของแผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์สื่อการเรียนการสอน

ระดับของศูนย์สื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างไป มีการเรียกชื่อแตกต่างกันไป ดังนี้

ศูนย์โสตทัศนศึกษา (Audio-Visual Education Center)

ศูนย์โสตทัศน์ (Audio-Visual Center)

ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์ (Audio-Visual Equipment Center)

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology Center)

ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology Center)


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology and Innovation Center)

ศูนย์สื่อ (Media Center)

ศูนย์สื่อการสอน (Instructional Media Center)

ศูนย์สื่อการศึกษา (Educational Media Center)

ศูนย์บริภัณฑ์สื่อ (Media Resource Center)

ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา (Educational Resource Center)

ศูนย์สื่อการเรียนการสอน (Learning Resource Center)

ศูนย์วิทยบริการ (Academic Resources Center)

ศูนย์บริการสื่อการสอน (Media Service Center)

ลักษณะของศูนย์สื่อการเรียนการสอน1. ศูนย์สื่อเพื่อการผลิตและเผยแพร่ (Production and Distribution) เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ ในการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา การผลิตสื่อการสอนในรายวิชาต่าง ๆ การจัดผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอน จัดอบรมการผลิตสื่อและจำหน่ายสื่อให้กับผู้สนใจ

2. ศูนย์สื่อเพื่อให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน (Service and Support) เป็นศูนย์ที่ให้บริการสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์การสอน การให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในการใช้สื่อเป็นศูนย์ที่มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

มีการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์สื่อให้บริการยืม และสนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นศูนย์ที่ทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้

3. ศูนย์สื่อครบวงจรเป็นศูนย์ที่รวมรูปแบบของศูนย์สื่อเพื่อผลิตและบริการเข้าไว้ใน รูปแบบเดียวกัน เป็นศูนย์ที่มีการจัดพื้นที่ในการผลิต และให้บริการสื่อทุกประเภท ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการกับผู้ใช้ มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมการผลิตสื่อและเผยแพร่นวัตกรรม ให้ยืมอุปกรณ์การศึกษาและจัดจำหน่วยสื่อการสอนที่ศูนย์ผลิตขึ้น

4. ศูนย์สื่อเฉพาะทาง เป็นศูนย์ที่ดำเนินการเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเป็นพิเศษอาจเป็นเพียงศูนย์สื่อเพื่อการผลิต ศูนย์สื่อเพื่อการบริการ หรือศูนย์สื่อที่ครบวงจรก็ได้ แต่จะทำงานเพื่อประโยชน์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ

ศูนย์สื่อการสอน

เมอร์ริลและดรอบ (Merrill and Drob, 1997) ได้ให้ความหมายของศูนย์สื่อการสอนว่า เป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมที่ประกอบด้วยผู้นำ, คณะทำงาน และสถานที่เก็บอุปกรณ์ หนึ่งในส่วนนั้นมีพื้นที่ในการผลิต การจัดหา การนำเสนอของวัสดุการสอน การจัดหาเพื่อพัฒนา และการวางแผนให้บริการซึ่งสัมพันธ์กัหลักสูตรและการสอน ปรัชญาพื้นฐานของการจัดองค์การและการจัดการของศูนย์ สื่อการเรียนการสอน คือประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อการเรียนรู้สามารถ ควบคุม ประสิทธิภาพให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย การให้บริการ การให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพบนกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางและจัดการระบบควบคุม ทั้งหมด เพื่อเรียนรู้ (Wang, 1994) อาจจะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ศูนย์สื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดองค์กรเพื่อการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์